ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

Przewodniczący Zarządu Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
dr Mariusz Cieśla

Opis działalności izby:

Śląski Oddział Krajowej Izba Doradców Podatkowych powstał w 2002 r. Potrzeba świadczenia usług doradztwa podatkowego była jedna z konsekwencji zmian ustrojowych, jakie zaszły w Polsce w 1989 r. Po 1990 r. powstały pierwsze kancelarie podatkowe jako naturalna odpowiedź na zapotrzebowanie rynku. Obecnie Śląski Oddział KIDP liczy około 1000 członków. Jest samorządem zawodowym sprawującym pieczę nad wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego. W wykonywaniu swoich zadań samorząd jest niezależny i podlega tylko ustawom. Prowadzi działalność edukacyjną, integruje środowisko doradców podatkowych, promuje zawód doradcy podatkowego wewnątrz korporacji i na zewnątrz, koordynuje odbywanie praktyk zawodowych i czuwa nad przestrzeganiem zasad etyki doradcy podatkowego. Reprezentuje Izbę wobec terenowych organów państwowych i samorządowych, instytucji oraz organizacji społecznych i gospodarczych.

Dane kontaktowe

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
+48 32 258 10 45
slaski@kidp.pl
http://www.slaski.kidp.pl
http://www.facebook.com/profile.php?id=100012928770327

Motto:

Przyrzekam, że jako doradca podatkowy będę wykonywać ten zawód kierując się dobrem swoich klientów, z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej. Poznane w związku z wykonywaniem zawodu fakty i informacje zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich

Rota ślubowania doradcy podatkowego