OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA W CZĘSTOCHOWIE

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Malicki Mariusz

Opis działalności izby:

Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie jest samorządem lekarzy i lekarzy dentystów. Działa na mocy ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 522). Jest najmłodszą wśród izb lekarskich w Polsce, powstała w 2001 r. Obejmuje swym zasięgiem powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski. Liczy 2329 członków: 1739 lekarzy i 578 lekarzy dentystów. Przedmiotem działalności Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie jest piecza nad prawidłowym wykonywaniem zawodu lekarza i lekarza dentysty. Izba prowadzi rejestr lekarzy i lekarzy dentystów oraz rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Drugim ważnym aspektem działalności samorządu lekarskiego, jest nadzór nad kształceniem podyplomowym swoich członków. W tym zakresie Izba prowadzi rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz sama organizuje różne formy kształcenia podyplomowego.
Samorząd współpracuje z instytucjami administracji państwowej i samorządowej, samorządami zawodów zaufania publicznego, towarzystwami naukowymi, organizacjami społecznymi.
Ważną sferą działalności Okręgowej Izby lekarskiej w Częstochowie jest integracja środowiska lekarskiego na forum krajowym i międzynarodowym.

Dane kontaktowe

ul. l. gen. J. Zajączka 5, 42-200 Częstochowa
+48 34 368 18 88
+48 34 368 18 88 wew. 0
czestochowa@hipokrates.org
http://www.oilczestochowa.pl/

Motto:

Nie pytaj, co Izba zrobiła dla ciebie – pomyśl, co ty zrobiłeś i możesz jeszcze zrobić dla dobra wspólnego