ŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Przewodniczący Rady ŚlOIIB
mgr inż. Roman Karwowski

Opis działalności izby:

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa rozpoczęła swoją działalność w 2002 roku. Zrzesza ponad 17000 inżynierów i techników budownictwa wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie: projektantów, kierowników budów, inspektorów nadzoru; są wśród nich również pracownicy naukowi uczelni, zajmujący się rozwiązaniami technicznymi dla budownictwa i kształceniem przyszłych inżynierów. Do zadań samorządu zawodowego inżynierów budownictwa należy: reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych swoich członków, prowadzenie rejestru członków, nadawanie uprawnień budowlanych w poszczególnych specjalnościach, sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez członków Izby. ŚlOIIB organizuje doskonalenie zawodowe oraz. prowadzi dla swoich członków działalność samopomocową. Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa aktywnie współdziała z organami administracji publicznej. Bardzo ważnym elementem działalności Izby jest integracja i współpraca ze środowiskami budowlanymi w ramach „Forum Budownictwa Śląskiego”, którego ŚlOIIB jest współzałożycielem.

Dane kontaktowe

ul. Adama 1b, 40-467 Katowice
+48 32 255 45 52 , 32 229 80 87
+48 32 255 45 52 w.28 , 32 229 80 87 w.28
biuro@slk.piib.org.pl
http://www.slk.piib.org.pl

Motto:

Nigdy nie zawieść zaufania publicznego jakim społeczeństwo, ustawą konstytucyjną obdarzyło nasz zawód