Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

O Śląskim Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego:

Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego zostało powołane 27 kwietnia 2016 roku z inicjatywy Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach dr n.med. Jacka Kozakiewicza przy wsparciu Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych r.pr. Ryszarda Ostrowskiego i ówczesnego Dziekana Izby Adwokackiej w Katowicach adw. Jerzego Pioniora.

 


Forum stanowi płaszczyznę wymiany myśli, poglądów i doświadczeń związanych z działalnością zawodów zaufania publicznego. Każdy z nich ma swoje oparcie w Konstytucji (art.17) i odgrywa ważną rolę w otaczającej nas rzeczywistości. Przedstawiciele tych zawodów wykonują zadania o szczególnym charakterze z punktu widzenia społeczeństwa. Podobne projekty, związane z funkcjonowaniem zrzeszeń samorządów zawodowych, zostały zainicjowane na poziomie krajowym, a także na obszarze województwa mazowieckiego i łódzkiego.

umowa-32

umowa-48
Cele Forum to:
1. inicjowanie i wyrażanie opinii wobec działań organów władzy, administracji państwowej i samorządowej oraz występowanie w obronie interesów grupowych członków Forum,
2. wyrażanie opinii wobec działań władzy, administracji państwowej i samorządowej w sprawie rozwiązań prawnych dotyczących działania samorządów zawodowych,
3. tworzenie właściwych warunków do wykonywania ustawowych zadań przez członków samorządów,
4. integracja środowisk zawodowych,
5. wymiana doświadczeń dotyczących działalności zawodowej, w tym podnoszenia kwalifikacji członków samorządów.

umowa-37

umowa-21
Kierowanie Forum odbywa się na zasadzie rotacji („prezydencji”). Zaszczyt pełnienia pierwszej prezydencji przypadł Śląskiej Izbie Lekarskiej. Pierwszym Przewodniczącym Forum został prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach dr. n. med. Jacek Kozakiewicz. Przy podejmowaniu uchwał, stanowisk czy apeli obowiązuje zasada konsensusu. Sprzeciw wyrażony chociaż przez jeden samorząd uniemożliwia podjęcie wiążących decyzji. Posiedzenia zwoływane są co najmniej raz na kwartał.

umowa-7
27 kwietnia 2016 roku Porozumienie podpisali przedstawiciele 15 organizacji samorządów zawodowych z terenu województwa śląskiego:

Beskidzka Izba Lekarska
Izba Adwokacka w Katowicach
Izba Komornicza w Katowicach
Izba Notarialna w Katowicach
Okręg Śląski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
Okręgowa Izba Radców Prawnych
Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Katowicach
Śląska Izba Aptekarska
Śląska Izba Lekarska
Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

umowa-43

umowa-41
Do grona 15 organizacji samorządów zawodowych, które w kwietniu 2016 roku założyły Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego 27 września 2016 roku uroczyście dołączyły 4 kolejne:
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska
Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

umowa-44
Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego to 19 organizacji samorządów zawodowych, które w ważnych dla siebie sprawach mówią jednym głosem i wzajemnie się wspierają. Powołanie Forum niewątpliwie przyczynia się do wzmocnienia idei samorządności na terenie województwa śląskiego i integracji przedstawicieli tych zawodów.