IZBA ADWOKACKA W KATOWICACH

Dziekan
adw. Roman Kusz

Opis działalności izby:

Izbę Adwokacką w Katowicach tworzą adwokaci i aplikanci adwokaccy. W tym roku Izba Adwokacka w Katowicach obchodzi swoje 92 – lecie istnienia. Jej powstanie datuje się bowiem na rok 1924. Izba funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze jak i na podstawie regulaminów i uchwał Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie. Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa. Dla realizowania w/w celów, podstawowymi zadaniami samorządu zawodowego adwokatury są:
1. tworzenie warunków do wykonywania ustawowych zadań adwokatury;
2. reprezentowanie adwokatury i ochrona jej praw;
3. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o wykonywaniu zawodu adwokata;
4. doskonalenie zawodowe adwokatów i kształcenie aplikantów adwokackich;
5. ustalanie i krzewienie zasad etyki zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie;
6. współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego w zapewnianiu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz.1255);
7. sprawowanie zarządu majątkiem samorządu adwokackiego i rozporządzanie nim.

Członkowie Izby angażują się w szereg działań społecznych i charytatywnych oraz czynnie uczestniczą w organizowanych przez Naczelną Radę Adwokacką akcjach o charakterze ogólnopolskim. Współczesna Izba Adwokacka w Katowicach stara się podążać za zmianami i w tym celu na mocy uchwały Okręgowej Rady Adwokackiej z dnia 9.06.2016r. powołane zostały komisje i koła, które wspólnie z ORA jeszcze pełniej realizują zadania postawione przed Adwokaturą.

Dane kontaktowe

ul. Gliwicka 17, 40-079 Katowice
+48 32 259 82 50 , 32 259 66 77
+48 32 259 82 50 , 32 259 66 77
sekretariat@adwokatura.katowice.pl
http://www.adwokatura.katowice.pl
Izba Adwokacka w Katowicach

Motto:

Adwokatura niezależna, całkowicie samorządna, wolna od jakiegokolwiek dyktatu i zbędnego nadzoru dla dobra niej samej i całego społeczeństwa, dla którego w służbie została powołana