OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie
mgr Barbara Płaza

Opis działalności izby:

Samorząd pielęgniarek i położnych został utworzony na podstawie ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku (Dz. U. z 1991 r. Nr 41, poz. 178, z późn. zm.) Reprezentuje on osoby wykonujące zawody pielęgniarki i położnej oraz sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Upowszechnia zasady etyki zawodowej oraz sprawuje nadzór nad ich przestrzeganiem. Jako samorząd ma na celu integrowanie środowiska pielęgniarek i położnych.
Do podstawowych zadań izby należy; stwierdzanie/przyznawanie PWZ, prowadzenie rejestrów; w tym rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek/położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek i grupowych praktyk pielęgniarek, uznawanie kwalifikacji zawodowych, opiniowanie projekty aktów normatywnych w zakresie dotyczącym ochrony zdrowia i zasad organizacji opieki zdrowotnej.
Ponadto przy OIPiP działa ośrodek szkoleniowy, gdzie pielęgniarka/położna ma możliwość podjęcia różnego rodzaju form kształcenia mającego na celu aktualizowanie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.

Dane kontaktowe

ul. Pułaskiego 25, 42-200 Częstochowa
+48 34 324 51 12 , 503 008 946
+48 34 361 30 18
sekretariat@oipip.czest.pl
http://www.oipip.czest.pl

Motto:

Twój profesjonalizm, nasz wizerunek