ŚLĄSKA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Prezes Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
lek. wet. Sara Meskel

Opis działalności izby:

Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna działa od 17 maja 1991r. i liczy 1234 członków, lekarzy weterynarii wolnej praktyki, inspekcji weterynaryjnej, nauczycieli akademickich, pracujących w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej oraz laboratoriach weterynaryjnych, w hurtowniach farmaceutycznych weterynaryjnych oraz wykonujących na zlecenie czynności urzędowe w imieniu powiatowych lekarzy weterynaryjnych pełniąc nadzór nad zakładami mięsnymi, przetwórniami spożywczymi, hodowlami drobiu, zwierząt gospodarskich. Zadaniem samorządu zawodowego lekarzy weterynarii jest reprezentowanie i ochrona zawodu lekarza weterynarii, integrowanie środowiska lekarsko-weterynaryjnego, prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla lekarzy weterynarii i ich rodzinom. Ponadto Izba przyznaje prawo wykonywania zawodu oraz prowadzi okręgowy rejestr lekarzy weterynarii. Na terenie swojego działania Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna prowadzi ewidencję zakładów leczniczych dla zwierząt, sprawuje nadzór nad ich działalnością, zaopatruje upoważnionych lekarzy weterynarii w paszporty dla zwierząt towarzyszących i sprawuje nadzór nad prawidłowym ich wydawaniem. Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna współdziała z organami administracji publicznej i samorządowej, z innymi samorządami zawodowymi oraz uczelniami weterynaryjnymi.

Dane kontaktowe

ul. Walecznych 4, 40-150 Katowice
+48 327261507, +48 322294087, +48 668351759
+48 322294087
biuro@izbawetkatowice.pl
http://www.izbawetkatowice.pl

Motto:

„LECZĄC ZWIERZĘTA DBAMY O ZDROWIE LUDZI”