POLSKA IZBA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH, OKRĘG ŚLĄSKI

Dziekan Okręgu Śląskiego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
mgr Magdalena Filipek-Marzec

Opis działalności izby:

Polska Izba Rzeczników Patentowych powstała w 1993 roku, liczy w Okręgu Śląskim 102 rzeczników patentowych i aplikantów. Podstawowym zadaniem samorządu jest sprawowanie pieczy nad prawidłowym wykonywaniem zawodu rzecznika patentowego w granicach interesu publicznego oraz dla jego ochrony. Działalność́ wszystkich organów Polskiej Izby Rzeczników Patentowych oparta jest na społecznej pracy ich członków.
Do zadań́ samorządu należy w szczególności:

1) podejmowanie działań́ w celu zapewnienia warunków należytego wykonywania zawodu rzecznika patentowego,
2) reprezentowanie rzeczników patentowych i aplikantów oraz ochrona ich interesów zawodowych,
3) współdziałanie w kształtowaniu i stosowaniu prawa własności przemysłowej, a także w zakresie organizowania i wykonywania zawodu rzecznika patentowego,
4) doskonalenie zawodowe rzeczników patentowych i kształcenie aplikantów,
5) sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu przez rzeczników patentowych i aplikantów,
6) prowadzenie badań w sprawach własności przemysłowej.

Wykonując powyższe zadania samorząd współdziała z organami władzy i administracji rządowej oraz samorządowej, a także z innymi samorządami zawodowymi i organizacjami społecznymi, jak również̇ sprawuje orzecznictwo dyscyplinarne oraz prowadzi działalność́ wydawniczą.

Dane kontaktowe

ul. Żelazna 59 lok. 134 (I piętro), 00-848 Warszawa
+48 605 306 152
magdalena.filipek-marzec@pirp.org.pl
http://www.pirp.org.pl
https://www.facebook.com/Rzecznik.Patentowy/

Motto:

Razem chronimy lepiej. Doradzamy od lat.