AKTUALNOŚCI ŚLĄSKIEGO FORUM SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO

sierpień 18, 2023

Wniosek Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego o podjęcie działań legislacyjnych przez rządzących w sprawie odliczenia składek członkowskich

Wniosek Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego ustalony na posiedzeniu 19 czerwca 2023 r. o podjęcie działań legislacyjnych przez rządzących w sprawie odliczenia od podstawy opodatkowania składek ponoszonych na rzecz samorządów zawodowych.

Wniosek o podjęcie działań legislacyjnych

Działając w imieniu Śląskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego („Forum”), zwracamy się z wnioskiem o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do zmiany art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.) („updof”) poprzez dodanie po punkcie 2c wskazanego ustępu punktu 2d o treści: „2d) składek członkowskich zapłaconych przez osoby wykonujące zawód zaufania publicznego na rzecz samorządów zawodowych, których są członkami”.

Od 1 stycznia 2022 r. do updof dodany został przepis art. 26 ust. 1 pkt 2c, zgodnie z którym podatnicy będący członkami związków zawodowych pozostawali uprawnieni do odliczenia od podstawy opodatkowania składek członkowskich na rzecz tych związków zawodowych, do kwoty 300 zł w roku podatkowym. 1 lipca 2022 r. limit odliczenia został podwyższony do 500 zł. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy nowelizującej, celem tych zmian było stworzenie zachęty podatkowej w postaci ulgi do zwiększenia zainteresowania obywateli członkostwem w związkach zawodowych. Projektodawcy oczekiwali, że ulga ta będzie zachęcała pracowników do angażowania się w działalność na rzecz poprawy warunków pracy, a także przyczyni się do budowania nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju dialogu społecznego.

W ocenie Forum za uzasadnione należy uznać wprowadzenie do updof odliczenia, które – na wzór wprowadzonego dla członków związków zawodowych – pozwalałoby podatnikom wykonującym zawód zaufania publicznego do odliczenia od podstawy opodatkowania składek ponoszonych na rzecz samorządów zawodowych. Członkostwo tych osób w samorządach zawodowych jest obligatoryjne i zgodnie z art. 17 Konstytucji ma na celu zapewnienie pieczy nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego oraz ich ochronę. Z obligatoryjnym uczestnictwem w samorządach zawodowych wiąże się jednak obowiązek opłacania składek, które niewątpliwie są obciążeniem dla ich członków. Zniesienie tych składek jest tymczasem niemożliwe, gdyż ich opłacanie jest istotne dla zapewnienie samorządom zawodowym finansowania niezbędnego do realizacji ich zadań. Wprowadzenie odliczenia składek członkowskich stanowiłoby zachętę do ich terminowego opłacania oraz wpłynęłoby pozytywnie na postrzeganie członkostwa w samorządach zawodowych. Ponadto byłoby częściową rekompensatą przymusu składkowego narzuconego przez Państwo obywatelom.

Zdaniem Forum wprowadzenie dla osób wykonujących zawód zaufania publicznego możliwości odliczania zapłaconych składek od podstawy opodatkowania (podobnie jak wcześniej w odniesieniu do członków związków zawodowych) wpłynęłoby pozytywnie na funkcjonowanie samorządów zawodowych, co – ze względu na niewątpliwą wagę zawodów zaufania publicznego w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego – również powinno przyczynić się do rozwoju tegoż społeczeństwa.

wróć do aktualności