REGIONALNY ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW W KATOWICACH

Prezes Regionalnej Rady Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Katowicach
Marian Jagiełło

Opis działalności izby:

RO KIBR w Katowicach został powołany w 1992 roku uchwałą I Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów w sprawie powołania regionalnych oddziałów KIBR, na mocy ustawy o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz o biegłych rewidentach i ich samorządzie z 19.10.1991r.
Oddział od momentu powstania stara się zapewnić właściwe funkcjonowanie Izby i działalności zawodowej biegłych rewidentów swojego regionu. Do zadań priorytetowych RO KIBR w Katowicach przyjęliśmy w szczególności :
I. Integracja środowiska biegłych rewidentów.
II. Współpraca z regionalnymi organizacjami społecznymi i samorządowymi.
III. Zapewnienie przepływu informacji między Krajową Radą a środowiskiem biegłych.
IV. Podejmowanie i prowadzenie działań zmierzających do zapewnienia wysokiego poziomu wykonywania zawodu biegłego rewidenta.
V. Współpraca z podmiotami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych.
VI. Świadczenie pomocy kandydatom na biegłych rewidentów i podmiotom uprawnionym do badania sprawozdań finansowych w zakresie organizacji praktyk i aplikacji.
VII. Prowadzenie działalności szkoleniowej.

Dane kontaktowe

ul. Sokolska 3 ,40-084 Katowice
+48 32 25 36 716
+48 32 25 36 716
katowice@kibr.org.pl
http://www.katowice.kibr.org.pl

Motto:

Kto się nie rozwija – przegrywa konkurencję

John Rockefeller