BESKIDZKA OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W BIELSKU-BIAŁEJ

Przewodnicząca Okręgowej Rady BOIPiP
Małgorzata Szwed

Opis działalności izby:

Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej reprezentuje 5313 pielęgniarek i położnych wpisanych na listę Członków.
BOIPiP posiada osobowość prawną.
Obszar działania Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej to miasto Bielsko-Biała i powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki.
Samorząd pielęgniarek i położnych został utworzony na podstawie ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. /Dz.U.1991.41.178 z późn. zm./ i powołany do reprezentowania zawodowych, społecznych i gospodarczych interesów zawodów pielęgniarki i położnej.
Aktualna podstawa prawna: ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. /Dz.U.2011.174.1038 z późn. zm./.
Samorząd jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko ustawie.

Do zadań samorządu w szczególności należy: sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów, ustalanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej oraz sprawowanie nadzoru nad ich przestrzeganiem, ustalanie standardów zawodowych i standardów kwalifikacji zawodowych obowiązujących na poszczególnych stanowiskach pracy, współdziałanie w ustalaniu kierunków rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa, integrowanie środowiska pielęgniarek i położnych, obrona godności zawodowej, reprezentowanie i ochrona zawodów, zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.
Samorząd wykonuje swoje zadania w szczególności przez: stwierdzanie i przyznawanie prawa wykonywania zawodu, prowadzenie rejestrów na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej /Dz.U.174.1039 z późn. zm./, opiniowanie i przedstawianie wniosków w sprawie warunków wykonywania zawodów, opiniowanie warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych, opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia zawodowego, prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, przewodniczenie i uczestnictwo jego przedstawicieli w komisjach konkursowych na kierownicze stanowiska pielęgniarskie lub położnicze oraz na inne stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych, o ile odrębne przepisy przewidują taki obowiązek, opiniowanie projektów aktów normatywnych w zakresie dotyczącym ochrony zdrowia i zasad organizacji opieki zdrowotnej, opiniowanie programów kształcenia zawodowego, orzekanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej, prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej lub badawczej, udzielanie informacji na temat uznawania kwalifikacji zawodowych, uregulowań prawnych dotyczących ochrony zdrowia, ubezpieczeń społecznych oraz zasad etyki zawodowej w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu, współpracę z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą, współpracę z organami administracji publicznej, samorządami i organizacjami pielęgniarek i położnych za granicą oraz samorządem innych zawodów medycznych w kraju, organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla pielęgniarek i położnych, zarządzanie majątkiem własnym, prowadzenie działalności wydawniczej, uznawanie kwalifikacji pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać zawód pielęgniarki lub położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

Dane kontaktowe

ul. Warszawska 28 (II piętro), 43-300 Bielsko-Biała
+48 33 822 81 11
+48 33 822 81 13
boipip@boipip.org.pl
http://www.boipip.org.pl

Motto:

Niewiele zawodów ma tak oczywisty cel pracy, jak zawód pielęgniarki, położnej. To zawody szczególne, które mają głęboki sens filozoficzny, społeczny i moralny”. Bo kiedy ludzie cierpią, kiedy cierpi człowiek, potrzebny jest drugi człowiek przy cierpiącym…

Jan Paweł II