IZBA KOMORNICZA W KATOWICACH

Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Katowicach
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński

Opis działalności izby:

Izbę Komorniczą w Katowicach tworzą komornicy prowadzący kancelarię w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach, który obejmuje obszar właściwości Sądów Okręgowych w Katowicach, Bielsko-Białej, Częstochowie, Gliwicach, Rybniku i Sosnowcu.

W chwili obecnej Izba liczy 475 członków – komorników oraz asesorów komorniczych.

Komornik sądowy, jako funkcjonariusz publiczny wykonujący zawód zaufania publicznego, pełni służbę na rzecz wymiaru sprawiedliwości.

Na mocy przepisu art. 212 ustawy o komornikach sądowych, do zakresu działania izby komorniczej należy:
• wyrażanie opinii w sprawie powoływania i odwoływania komorników i asesorów komorniczych;
• nadzór nad przestrzeganiem przez komorników i asesorów komorniczych powagi i godności zawodu;
• zlecanie komornikom-wizytatorom dokonania wizytacji wyznaczonej kancelarii;
• organizowanie doskonalenia zawodowego komorników;
• organizowanie szkolenia aplikantów komorniczych;
• zarząd majątkiem izby komorniczej;
• zwoływanie walnych zgromadzeń komorników izby komorniczej i wykonywanie uchwał tych zgromadzeń;
• prowadzenie rejestrów komorników, asesorów i aplikantów komorniczych oraz rejestru kancelarii i ich siedzib w obrębie danej izby komorniczej;

Dane kontaktowe

ul. Promienna 15, 40-157 Katowice
+48 32 204 32 94
+48 32 204 32 94 wew 18
izba.katowicka@komornik.pl
http://www.izba.katowicka.komornik.pl